Tinder Gold คือการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินที่ให้ฟีเจอร์เสริมเช่น เห็นใคร Swipe ขวา การใช้งาน Passport ไม่จำกัด ฯลฯ