ไม่สามารถใช้แทนกันได้ ทั้ง SWIFT Code และ IBAN มีฟังก์ชันที่แตกต่างกัน