Samsung มีการรับประกันสินค้าทั่วไปเป็นระยะเวลา 1 ปี ครอบคลุมส่วนประกอบหลักและซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ ยังมีการรับประกันเพิ่มเติมสำหรับแบตเตอรี่หรือส่วนประกอบอื่นๆ ในบางรุ่น