Omi Premium เป็นแพ็กเกจที่มีค่าใช้จ่ายและไม่ได้เสนอให้ใช้งานฟรี อย่างไรก็ตาม อาจมีโปรโมชั่นหรือช่วงทดลองใช้ฟรีในบางครั้ง