กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศและเพศสภาพ LGBTQ ย่อมาจาก Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, และ Queer