Lespark ไม่ได้มีความหมายที่แน่นอนในภาษาไทย แต่อาจหมายถึง ‘ประกาย’ หรือ ‘แสงสว่าง’ ในบริบทของการหาคู่และการสร้างความสัมพันธ์