Kooup อาจไม่มีความหมายที่ชัดเจนในภาษาไทย เนื่องจากมันเป็นชื่อของแอปพลิเคชัน แต่มันมักถูกใช้ในบริบทของแอปพลิเคชันหาคู่หรือหาเพื่อน