หลังจากดาวน์โหลดและสร้างโปรไฟล์ คุณสามารถเริ่มเลื่อนดูโปรไฟล์และสไลด์ขวา (หรือกดหัวใจ) เพื่อแสดงความสนใจ หากทั้งสองฝ่ายสไลด์ขวากันและกัน จะเกิดการจับคู่