บุคคลที่รู้สึกดึงดูดทางเพศหรือมีความสนใจทางเพศต่อทั้งสองเพศ