ไบเซกซ์ชัวล์ Bisexual คือ บุคคลที่รู้สึกดึงดูดทางเพศต่อทั้งเพศชายและเพศหญิง