ยี่ห้อที่อาจมีราคาไม่เกิน 1000 บาทได้แก่ Flyco และ Panasonic อีกทั้งพฤติกรรมการเปรียบเทียบราคาสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้เร็ว