ยี่ห้อที่ดีและมีราคาเหมาะสมบางตัวได้แก่ Babyliss, Remington, และ Philips แต่ความเหมาะสมขึ้นอยู่กับความต้องการและงบประมาณ