ปริมาณอาหารที่ควรให้ต้องขึ้นอยู่กับขนาด อายุ และระดับความสมบูรณ์แข็งแรงของสุนัข ตรวจสอบฉลากบนห่ออาหารสำหรับแนะนำในการให้อาหาร