ราคาของใบพัดลมจะแตกต่างกันตามขนาดและวัสดุที่ใช้ในการผลิต ซึ่งราคาอยู่ในช่วงประมาณ 100 – 500 บาท