Vivo มีโทรศัพท์หลากหลายรุ่นที่ครอบคลุมทุกส่วนของตลาด ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับพรีเมียม สามารถตรวจสอบรายละเอียดของทุกรุ่นได้จากเว็บไซต์ Vivo หรือร้านค้าที่จำหน่าย