เดมิเช็กชวล Demisexual คือ บุคคลที่รู้สึกดึงดูดทางเพศกับคนอื่นเมื่อสร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่ลึกซึ้ง