ใส่รายละเอียดที่สื่อถึงบุคลิกภาพอย่างแท้จริง ใช้ภาพที่ชัดเจนและเป็นธรรมชาติ และเป็นตัวของตัวเอง