หากเด็กไม่กินข้าว ควรเสนออาหารเสริมที่มีสารอาหารครบถ้วน และเหมาะสมกับวัย เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่สำคัญและความหลากหลายของอาหาร