หุ้นคือหลักทรัพย์ที่แทนสิทธิในการเป็นเจ้าของบางส่วนของบริษัท