สามารถหาได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร หรือขอจากพนักงานธนาคาร