สวัสดีวันศุกร์ในภาษาอังกฤษมักจะถูกแปลเป็น “Happy Friday” หรือ “Good Morning Friday”