เพื่อตรวจสอบความเป็นของแท้ของโทรศัพท์ Samsung สามารถตรวจสอบหมายเลข IMEI กับฐานข้อมูลของ Samsung