การลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด ความเสี่ยงจากการจัดการของบริษัท และความเสี่ยงจากสภาพคล่องของหุ้น