พัดลมแบบไฟเก่าและไม่มีคุณลักษณะพิเศษมักจะกินไฟน้อยที่สุด แต่หากต้องการความประหยัดในการใช้ไฟ ควรเลือกใช้พัดลมแบบพลังงานเฟืองหรือพัดลมแบบไฟฟ้าพลังงานต่ำครับ