ผลไม้บางชนิด เช่น ทุเรียน และขนุน ไม่ควรรับประทานควบคู่กับแอลกอฮอล์ เนื่องจากอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่ไม่พึงประสงค์ในร่างกาย