ปลาหลายชนิดสามารถเลี้ยงรวมกันได้หากมีนิสัยที่เข้ากันได้ เช่น ปลาทอง, ปลาเท็ตร้า, และปลาโมลลี ควรหลีกเลี่ยงการเลี้ยงปลาที่มีนิสัยก้าวร้าวร่วมกับปลาที่สงบ