ประเทศไทยใช้ SWIFT Code สำหรับการโอนเงินข้ามประเทศ แต่ไม่ใช้ IBAN