อาจเกิดจากปัญหาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือข้อมูลที่กรอกไม่ครบถ้วน ตรวจสอบการเชื่อมต่อและข้อมูลที่ให้ไว้ให้ถูกต้อง