สามารถเลือกใช้คำทักทายที่มีความหมายดี หรือใช้ภาพที่ถ่ายเอง เพื่อแสดงความรู้สึกหรือบรรยากาศที่ต้องการสื่อถึง