ควรมีการรับประกันการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนถึง 1 ปี