สามารถขายปลาสวยงามผ่านช่องทางออนไลน์เช่นเว็บไซต์ส่วนตัว, ตลาดออนไลน์, หรือเข้าร่วมกลุ่มของผู้เลี้ยงปลาในโซเชียลมีเดียเพื่อเสนอขาย