ควรศึกษารายงานการเงิน แนวโน้มของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการของบริษัท รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังได้